Privacyverklaring

Privacyverklaring

De website garagesander.be (hierna: de “website”) wordt aangeboden door:

Garage Sander bvba (hierna “Garage Sander bvba”, “wij” en “ons”)

Hoevensebaan 256
2950 Kapellen
België

E-mail:  sander@garagesander.be
Telefoon: 03/664.31.45
Ondernemingsnummer: BE 0878.547.806

Aarzel niet om ons te contacteren indien u privacy-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven u een spoedig antwoord.

1. Waarom een privacyverklaring?

Iedere persoon die de website gebruikt of iedere klant (hierna de “gebruiker”), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat u te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. U bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en u als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Via deze privacyverklaring wordt iedere gebruiker van de website op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Garage Sander bvba kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. Garage Sander bvba behoudt het recht om deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de gebruiker. We raden de gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

Garage Sander bvba is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

2.2. Verwerker(s)

Garage Sander bvba is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Garage Sander bvba doet beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor betalingsdoeleinden.

3. Op welke juridische basis worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag; of
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie, nieuwsbrieven naar onze klanten en het beantwoorden van vragen die gesteld worden via ons contactformulier;
 • Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Garage Sander bvba verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens, nummerplaat);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);
 • Persoonsgegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum en -plaats, nationaliteit).

Daarnaast gebruiken wij cookies om de gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de website op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

5. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Garage Sander bvba verzamelt uw persoonsgegevens om iedere gebruiker een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de gebruiker intensiever gebruik maakt van onze website en onze dienstverlening. Garage Sander bvba behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van onze dienstverlening, website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven;
 • Beheer van geschillen;
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen;
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame indien u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het u te allen tijde vrij uw toestemming in te trekken;
 • Het beantwoorden van vragen die worden gesteld via ons contactformulier.

Bij een bezoek aan de website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website bezoekt, verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Garage Sander bvba en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Garage Sander bvba zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

6. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen Garage Sander bvba en eventuele dochterondernemingen. Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien u ons daarvoor op voorhand uw expliciete toestemming hebt gegeven.

7. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te steven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de gebruiker op geldige wijze het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

8. Wat zijn uw rechten?

8.1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2 Recht op inzage

Indien u uw identiteit kan bewijzen, verkrijgt u het recht om informatie te verwerven over het verwerken van uw persoonsgegevens. Aldus hebt u het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die u kan uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens.

8.3 Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren wanneer mogelijk. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4 Recht op het wissen van uw persoonsgegevens

U hebt tevens het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • U herroept uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van uw persoonsgegevens;
 • U hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

8.5 Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen hebt u het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Garage Sander bvba om vast te stellen dat u geldig uw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6 Recht om bezwaar te maken

U hebt het recht u te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. Garage Sander bvba zal ophouden uw persoonsgegevens te verwerken tenzij Garage Sander bvba kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van uw persoonsgegevens die primeren op uw recht om zich te verzetten.

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de aan Garage Sander bvba verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast hebt u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 Recht op het intrekken van uw toestemming

U hebt het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer u deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

9. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Garage Sander bvba, Hoevensebaan 256, 2950 Kapellen of via e-mail aan sander@garagesander.be. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van uw verzoek.

10. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens door Garage Sander bvba, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: privacycommission.be).